Koszyk

Polityka prywatności

 

I. WSTĘP

 

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w szczególności za pośrednictwem serwisu dostępnego pod adresem apteczka24.pl (dalej: Serwis), czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Novmatik Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul.Wólczańska 128/134 (dalej: Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: info@apteczka24.pl oraz numeru telefonu +48 733 884 013. 

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa. 

 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych można się kontaktować z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@jamano.pl.

 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

 3. W trakcie wizyty w Serwisie dochodzi do gromadzenia:

  1. danych osobowych przekazywanych przez użytkownika Serwisu,

  2. danych pozyskiwanych i rejestrowanych automatycznie.

 1. Cel i zakres danych osobowych wykorzystywanych przez Administratora został szczegółowo wskazany w dalszej części niniejszej „Polityki prywatności”.

II. GROMADZONE DANE – INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Poniższe informacje odnoszą się do wszystkich wskazanych w rozdziale III i IV sposobów wykorzystywania przez Administratora przekazywanych przez Państwa danych osobowych.

 2. Administrator przetwarza dane osobowe:

 3. niezalogowanych użytkowników Serwisu korzystających z usług i funkcjonalności, z których korzystanie nie wymaga logowania (np. wybór usługi dostępnej w ramach prezentowanej w sklepie internetowym oferty, dostęp do informacji niewymagających założenia konta); 

 4. zalogowanych użytkowników sklepu internetowego, którzy posiadają konto klienta.

 1. Administrator może wykorzystywać dane osobowe użytkowników Serwisu do podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO. W wyniku takich decyzji użytkownicy mogą otrzymać dodatkowe korzyści w postaci np. uzyskania specjalnej oferty promocyjnej, udzielenia rabatu na produkty dostępne w ramach prezentowanej w sklepie internetowym oferty, otrzymywania dopasowanych do zainteresowań informacji marketingowych.  

 2. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem Serwisu mogą być przekazywane – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora - innym podmiotom, w tym:

  1. podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa;

  2. podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora, np. dostawcom usług technicznych, dostawcom usług hostingowych, dostawcom usług analitycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, podmiotom świadczącym usługi doradcze;

  3. innym administratorom danych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, realizacji usług i wymogów prawnych, np. operatorom płatności elektronicznych, firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, kancelariom notarialnym lub prawnym, innym kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.

 1. Administrator, nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

 2. Administrator informuje, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku 
  w sprawie:

  1. dostępu do danych (informacja o przetwarzaniu danych osobowych lub kopia danych);

  2. sprostowania danych (gdy są one nieprawidłowe);

  3. usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);

  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  5. przenoszenia danych do innego administratora;

  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora; 

  7. wycofania zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym czasie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem 

– na zasadach określonych w RODO.

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, https://uodo.gov.pl/pl/83/155), jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.

 2. Dane zostały pozyskane przez Administratora bezpośrednio od Państwa. Administrator może również przetwarzać:

  1. dane osobowe innych osób, przekazane przez użytkownika Serwisu podczas korzystania 
   z usług opisanych w polityce prywatności; 

  2. dane osobowe pozyskane od podmiotów, z którymi współpracuje Administrator, na podstawie zawartych umów (np. służbowe dane pracowników wskazanych do kontaktu 
   w celu realizacji umowy, dane osób będących uczestnikami wydarzeń organizowanych przez Administratora);

  3. dane osobowe pozyskane od podmiotów trzecich współpracujących z Administratorem, przy czym dane zostały udostępnione Administratorowi na podstawie Państwa zgody.

III. DANE OSOBOWE PRZEKAZYWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

    III. A. KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY

 1. Administrator przetwarza dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej oraz inne informacje przekazane przez Państwa, w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszeń i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem udostępnionego w Serwisie numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes". 

 2. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji zapytania, w tym do udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję lub przekazane podczas rozmowy telefonicznej zgłoszenie/pytanie.

 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości udzielenia odpowiedzi lub realizacji zapytania.

     III. B. FORMULARZ KONTAKTOWY

 1. Administrator może gromadzić dane osobowe, w szczególności:

  1. imię i nazwisko,

  2. dane kontaktowe, 

  3. inne informacje przekazane przez Państwa za pośrednictwem formularza. 

 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia i obsługi zgłoszeń lub wniosków, w tym prowadzenia komunikacji oraz udzielania odpowiedzi na pytania przekazywane za pośrednictwem dostępnego w Serwisie formularza kontaktowego (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes";

 2. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przez użytkownika Serwisu za pomocą formularza kontaktowego.

 3. Podanie wskazanych w formularzu danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie, w tym właściwej obsługi zgłoszenia. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości udzielenia odpowiedzi.

    III. C. KONTO KLIENTA 

 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:

  1. zawarcie umowy o świadczenie usług elektronicznych (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U.2020.344 t.j., dalej: uśude), w tym rejestracja i prowadzenie bezpłatnego konta klienta oraz umożliwienie korzystania 
   z usług i funkcjonalności dostępnych dla zarejestrowanych użytkowników Serwisu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”;

  2. dochodzenie roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes"; terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny;

  3. weryfikacja jakości świadczonych usług w związku z zawartą umową (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes";

  4. realizacji marketingu bezpośredniego, w tym przesyłania informacji o nowych produktach 
   i ofertach promocyjnych Administratora oraz ofertach podmiotów trzecich (np. partnerów handlowych) współpracujących z Administratorem (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes".

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu rejestracji i prowadzenia konta klienta, 
  w szczególności:

  1. imię, 

  2. nazwisko, 

  3. adres e-mail, 

  4. numeru telefonu, 

  5. adres dostarczenia zamówienia,

  6. oraz inne dane przekazane w formularzu rejestracji.

 1. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

  1. czas niezbędny do realizacji umowy;

  2. czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane;

  3. czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy;

  4. czas do momentu wyrażenia sprzeciwu.

 1. Podanie wskazanych powyżej danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy, w tym rejestracji i prowadzenia konta klienta oraz korzystania z funkcjonalności dostępnych dla zarejestrowanych użytkowników. 

III. D. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:

  1. zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (zgodnie z uśude), w tym umożliwienie korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności Serwisu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”;

  2. zawarcie i realizacja umowy sprzedaży (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”;

  3. wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej, w tym wystawiania i przechowywania faktur czy też udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit c RODO) - "obowiązek prawny";

  4. dochodzenie roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes"; terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny;

  5. weryfikacja jakości świadczonych usług w związku z zawartą umową (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes".

 1. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników Serwisu niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, w szczególności:

  1. imię, 

  2. nazwisko, 

  3. adres e-mail, 

  4. numeru telefonu, 

  5. adres dostarczenia zamówienia,

  6. dane do faktury VAT,

  7. adres IP.

 1. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

  1. czas niezbędny do realizacji umowy;

  2. czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe;

  3. czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy;

  4. czas do momentu wyrażenia sprzeciwu.

 1. Podanie danych w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych następuje w celu zawarcia i wykonania umowy z Administratorem, jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i jej wykonania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.

III. E. KOMUNIKACJA MARKETINGOWA 

 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:

  1. prowadzenia komunikacji marketingowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
   (w szczególności poczty elektronicznej, połączeń telefonicznych, wiadomości SMS) na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – „zgoda”;

  2. realizacji marketingu bezpośredniego, w tym przesyłania informacji o produktach i usługach Administratora oraz podmiotów trzecich współpracujących z Administratorem (np. partnerów handlowych), w tym personalizacji treści marketingowych, tj. przygotowania i zaprezentowania oferty dopasowanej do Państwa preferencji (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes",

z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz przepisów uśude.

 1. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

  1. czas do momentu wyrażenia sprzeciwu,

  2. czas do momentu wycofania zgody na komunikację za pośrednictwem wybranego kanału komunikacji (adresu e-mail, numeru telefonu).

 1. Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem lub IOD (za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy taka zgoda obowiązywała. 

 2. Podanie danych w celu otrzymywania komunikacji marketingowej za pośrednictwem wybranego kanału komunikacji (tj. adresu e-mail, numeru telefonu) jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji handlowych. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości otrzymywania treści marketingowych. 

    III. F. FACEBOOK

 1. Administrator jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z produktów i usług oferowanych przez Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (dalej: Meta), którzy odwiedzają stronę Administratora, dostępną pod adresem: https://www.facebook.com/apteczka24 (dalej: Fanpage). Jako Administrator jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa. 

 2. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy korzystając z produktów i usług firmy Meta, odwiedzają Fanpage. Dane te są przetwarzane:

  1. w związku z prowadzeniem Fanpage’a, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes";

  2. w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem Messengera lub innych usług oferowanych przez firmę Meta (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; w przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna - art. 9 ust. 2 lit. a RODO) - "zgoda".

 1. Administrator ma prawo do przetwarzania:

  1. publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na Facebooku lub w Messengerze), treści komentarzy i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego z produktów i usług firmy Meta,

  2. danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Fanpage, w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, miejsca zamieszkania, informacji na temat zainteresowań lub przekonań światopoglądowych itp.),

  3. innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem Messengera lub innych usług firmy Meta (w tym danych kontaktowych, danych o stanie zdrowia itp.) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w celu realizacji prośby o kontakt.

 1. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług firmy Meta wynikają wprost z:

  1. regulaminu Facebooka (dokument jest dostępny na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms) oraz

  2. „Zasad dotyczących danych” (dokument jest dostępny na stronie: https://www.facebook.com/policy) lub

  3. przepisów prawa

- oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na portalu społecznościowym Facebook.

 1. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

  1. czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika Facebooka),

  2. czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika Facebooka). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie, gdy zgoda obowiązywała;

  3. okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem Messengera lub innych usług firmy Meta.

 1. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług, z jakich korzysta użytkownik Facebooka, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Fanpage – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.

 2. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika korzystającego z produktów i usług firmy Meta do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

 3. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników korzystających z produktów i usług firmy Meta, którzy odwiedzają Fanpage, w celu analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze strony Administratora oraz powiązanych z nią treści (prowadzenia statystyk) – w przypadku gdy korzystanie przez użytkowników z Fanpage’a i treści z nim powiązanych wywołuje utworzenie zdarzenia do statystyk strony, z którym wiąże się przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes".

 4. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Fanpage’u działań (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania strony, polecenie strony w poście lub komentarzu, polubienie strony lub posta, anulowanie polubienia), Administrator oraz Meta są wspólnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo:

  1. w niniejszym dokumencie, 

  2. w dokumencie „Zasady dotyczące danych”, opublikowanym na stronie: https://www.facebook.com/policy,

  3. w dokumencie „Informacje o statystykach strony”, opublikowanym na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

 1. Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług firmy Meta o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi firma Meta (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

 

 1. Z inspektorem ochrony danych Facebooka można skontaktować się za pośrednictwem formularza, który został udostępniony na stronie: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

III. G. ALLEGRO

 1. Administrator przetwarza dane osobowe (w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail, login Allegro, adres wysyłki), w celu:

  1. zawarcia umowy sprzedaży (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,

  2. realizacji obowiązków prawnych, związanych z umową sprzedaży (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,

  3. kontaktu z kupującym w sprawach związanych z umową sprzedaży (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes".

  4. dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, związanymi ze sprzedażą lub też w związku z potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes); terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny.

 1. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

  1. czas niezbędny do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży,

  2. czas, przez których zgodnie z przepisami konieczne jest przechowywanie danych,

  3. czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,

  4. czas do momentu wyrażenia sprzeciwu.

 1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i jej wykonania. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy.

 

IV. DANE GROMADZONE AUTOMATYCZNIE

 1. Korzystanie z serwisu dostępnego pod adresem apteczka24.pl wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, które są automatycznie zapisywane w dziennikach zdarzeń.

 2. W dziennikach zdarzeń zapisywane są dane dotyczące sesji użytkowników. W szczególności są to: adres IP, rodzaj i nazwa urządzenia, data i czas odwiedzin naszego serwisu, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.

 3. Dane zapisywane w dziennikach zdarzeń nie są kojarzone z konkretnymi osobami.

 4. Dostęp do zawartości dzienników zdarzeń posiadają osoby upoważnione przez Administratora do administrowania Serwisem.

 5. Chronologiczny zapis informacji o zdarzeniach stanowi wyłącznie materiał pomocniczy, wykorzystywany w celach administracyjnych. Analiza dzienników zdarzeń umożliwia w szczególności wykrywanie zagrożeń, zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa Serwisu oraz wykonywanie statystyk w celu lepszego poznania sposobu korzystania z Serwisu przez jego użytkowników.

 6. Dane dotyczące sesji użytkowników są wykorzystywane w celu diagnozowania problemów związanych z funkcjonowaniem Serwisu i analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, zarządzania Serwisem oraz w celu wykonywania statystyk (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.

 7. Serwis wykorzystuje do swego działania pliki cookies. Więcej informacji na ten temat znajduje się w „Polityce cookies”, dostępnej poniżej.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy w szczególności Serwisu.

 2. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, w szczególności do stron partnerów biznesowych, usługodawców, reklamodawców i innych podmiotów współpracujących z Administratorem (np. Facebook Ireland Ltd., Google LLC itd.). Administrator zaleca, aby każdy użytkownik, po przejściu na inne strony, zapoznał się z obowiązującymi tam politykami prywatności.

 3. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej polityce prywatności 
  w szczególności w przypadku:

  1. rozwoju technologii,

  2. zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych lub bezpieczeństwa informacji,

  3. rozwoju Serwisu, w tym wdrożenia nowych usług i funkcjonalności.

 1. O stosownych zmianach w treści polityki prywatności Administrator powiadomi użytkowników w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu w Serwisie oraz wysłanie wiadomości e-mail do osób posiadających aktywne konto użytkownika.

 2. Niniejsza „Polityka prywatności” ma zastosowanie od dnia 09.08.2023 r.

 

POLITYKA COOKIES

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Administrator, stosownie do przepisów art. 173-174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, informuje o wykorzystywaniu w Serwisie plików cookies i podobnych technologii internetowych.

 2. Za pomocą plików cookies oraz podobnych technologii internetowych zbierane są jedynie anonimowe dane statystyczne o użytkownikach. Informacje uzyskiwane dzięki wskazanym technologiom nie są przypisywane do konkretnej osoby i nie pozwalają jej zidentyfikować.

 3. Umieszczanie i wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii internetowych nie jest szkodliwe dla urządzenia użytkownika (tj. komputera, telefonu lub tabletu), nie powoduje żadnych zmian w konfiguracji urządzenia, zainstalowanym oprogramowaniu i aplikacjach.

 4. Celem wykorzystywania przez Serwis wskazanych powyżej technologii jest:

  1. dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacja korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

  2. utrzymanie sesji (po zalogowaniu się użytkownika do konta), dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

  3. tworzenie anonimowych analiz, raportów i statystyk dotyczących sposobu korzystania ze stron Serwisu przez użytkowników, co umożliwia nam ulepszanie ich struktury 
   i zawartości,

  4. prezentacja reklam, w tym w oparciu o preferencje użytkownika.

II. PLIKI COOKIES I PODOBNE TECHNOLOGIE

 1. W czasie korzystania z Serwisu na urządzeniu końcowym użytkownika umieszczane są małe pliki tekstowe. Standardowo w tych plikach znajdują się następujące informacje:

  1. nazwa Serwisu, z którego plik cookie został wysłany,

  2. wygenerowany unikatowy numer,

  3. czas przechowywania pliku.

 1. Pliki te można podzielić ze względu na źródło pochodzenia oraz na czas ich przetrzymywania na urządzeniu użytkownika. W Serwisach wykorzystywane są następujące typy plików:

  • Ze względu na źródło pochodzenia:

   1. tzw. first-party cookies - pochodzące z Serwisu, który jest odwiedzany przez użytkownika; w pliku zapisywana jest nazwa wskazująca na domenę Administratora (apteczka24.pl);

   2. tzw. third-party cookies - wykorzystywane przez podmioty trzecie (usługodawców, partnerów handlowych).

  • Ze względu na czas przez jaki pliki cookies będą umieszczone na urządzeniu użytkownika:

   1. pliki cookies sesyjne (session cookies), które tworzone są każdorazowo po wejściu na stronę Serwisu oraz usuwane w momencie zamknięcia okna przeglądarki;

   2. pliki cookies stałe (persistent cookies) przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez osobę odwiedzającą dany Serwis.

 1. W Serwisie stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 

  1. niezbędne pliki cookies – umożliwiają prawidłowe wyświetlanie strony oraz korzystanie z podstawowych funkcji i usług dostępnych w Serwisie. Służą także do zapewnienia bezpieczeństwa (wykorzystywane są np. do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu). Ich stosowanie nie wymaga zgody użytkownika 
   i nie można ich wyłączyć w ramach zarządzania ustawieniami cookies; (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO - "prawnie uzasadniony interes");

  2. funkcjonalne pliki cookies – umożliwiają zapamiętanie preferencji użytkownika
   i dostosowują stronę do wybranych przez użytkownika ustawień. Ich stosowanie można wyłączyć, ale może to spowodować, że niektóre usługi lub części serwisu internetowego mogą nie działać prawidłowo; (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – „zgoda”);

  3. reklamowe pliki cookies (w tym pliki mediów społecznościowych) – umożliwiają prezentowanie informacji dostosowanych do preferencji użytkowników (na podstawie historii przeglądania oraz podejmowanych przez użytkownika działań wyświetlane są reklamy w naszym Serwisie oraz w witrynach stron trzecich, w tym w sieciach społecznościowych). Dzięki nim możemy także mierzyć skuteczność naszych kampanii reklamowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – „zgoda”);

  4. analityczne pliki cookies – wykorzystywane do pomiaru i analizy oglądalności danej strony (pozwalają nam mierzyć np. ilość odwiedzin, wyświetleń, średni czas przebywania na stronie, zbierać informacje o źródłach ruchu). Dzięki tego rodzaju plikom wiemy w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu, które strony są najbardziej popularne i możemy poprawić działanie Serwisu; (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – „zgoda”).

 1. Administrator informuje, że pliki cookies mogą być także umieszczane i wykorzystywane przez podmioty trzecie. Pliki cookies firm zewnętrznych umieszczane są na urządzeniu użytkownika w szczególności:

  1. w celu umożliwienia korzystania z umieszczonych w Serwisie usług oraz technologii podmiotów zewnętrznych (np. wtyczki Google Maps);

  2. do badania aktywności anonimowych użytkowników i na tej podstawie generowania statystyk (np. za pomocą narzędzi Google Analytics), które pomagają nam w poznaniu sposobów korzystania z Serwisu;

  3. w celu wyświetlania dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych; 

  4. w celu realizacji własnych celów marketingowych Administratora oraz podmiotów współpracujących z Administratorem (np. partnerów handlowych).

 1. Szczegóły dotyczące plików cookies wykorzystywanych w ramach Serwisów Administratora:

Niezbędne

    Nazwa

Dostawca

Cel

Wygasa

Typ

fp_ccid

apteczka24.pl

Zapewnia użytkownikowi unikalny identyfikator

1 rok

HTTP

cartId

apteczka24.pl

Niezbędne do działania koszyka zakupów na stronie internetowej.

Sesja

HTTP

gdpr

 

Określa, czy odwiedzający zaakceptował pole zgody na pliki cookie. Zapewnia to zgodę na pliki cookie.

Checkbox nie zostanie ponownie wyświetlony przy ponownej próbie.

1 dzień

HTTP

optout

criteo.com

Identyfikuje, czy odwiedzający odznaczył jakiekolwiek pliki cookie, moduły śledzące lub inne narzędzia do kierowania na odbiorców.

Sesja

HTTP

PHPSESSID

apteczka24.pl

Zachowuje stan sesji użytkownika we wszystkich żądaniach strony

Sesja

HTTP

rc::a

gstatic.com

Ten plik cookie służy do odróżniania ludzi od botów. Jest to korzystne dla witryny internetowej, aby

sporządzać ważne raporty dotyczące korzystania z ich strony internetowej.

Sesja

HTTP

         

Funkcjonalne

    Nazwa

Dostawca

Cel

Wygasa

Typ

           
         
         

Reklamowe

    Nazwa

Dostawca

Cel

Wygasa

Typ

 

edrone

edrone.me

optymalizuje promocję produktów na stronie internetowej, zbierając informacje o tym, które produkty lub wydarzenia 

zostały zauważone przez użytkownika, a następnie promowuje powiązane produkty i wydarzenia.

1 rok

HTTP

 

criteo

criteo.com

Remarketing

1 rok

HTTP

 

IDE

doubleclick.com

Używany przez Google analytics / ad manager do pomocy w prowadzeniu kampanii marketingowych.

2 lata

HTTP

           

Analityczne

    Nazwa

Dostawca

Cel

Wygasa

Typ

 

^_ga

google.com

Wykorzystywane przez Google Analytics do zbierania danych dotyczących liczby odwiedzin witryny przez użytkownika oraz dat pierwszej i ostatniej wizyty.

2 lata

HTTP

 

_gat

google.com

Używany przez Google Analytics do ograniczania szybkości żądań.

1 dzień

HTTP

 

_gid

google.com

Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez użytkownika.

1 dzień

HTTP

 

_zcsr_tmp

salesiq.zoho.eu

Rejestruje dane dotyczące odwiedzających witrynę internetową. Wykorzystywane jest to do wewnętrznej analizy i optymalizacji strony internetowej.

Sesja

HTTP

 

#_zldp

apteczka24.pl

Rejestruje dane dotyczące odwiedzających witrynę internetową. Wykorzystywane jest to do wewnętrznej analizy i optymalizacji strony internetowej.

1 rok 

HTTP

 

 1. Administrator korzysta również z możliwości przeglądarek internetowych, które w swojej pamięci mogą przechowywać informacje, w tym z poniższych technologii internetowych umożliwiających przechowywanie danych:

  1. IndexedDB - dane przechowywane w postaci obiektów, do których dostęp jest ograniczony wyłącznie dla odpowiednich źródeł danych - domen lub subdomen, z których zostały zapisane;

  2. Session Storage - magazyn danych będący odpowiednikiem cookies, ale o znacznie większej pojemności danych. Dane zgromadzone w magazynie Session Storage są usuwane po zamknięciu okna przeglądarki.

  3. Local Storage - magazyn danych do którego zapisywane są informacje, które są przechowywane w sposób trwały w przeglądarce internetowej użytkownika do czasu ich usunięcia.

IV. PODMIOTY ZEWNĘTRZNE

 1. W Serwisie znajdują się przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług i stron internetowych podmiotów trzecich, w tym usługodawców, partnerów handlowych Administratora oraz do stron serwisów społecznościowych. Korzystanie z tych aplikacji może powodować przesyłanie za pomocą plików cookies i podobnych technologii informacji do wskazanych podmiotów zewnętrznych. Administrator zaleca, aby po przejściu na inne strony internetowe, użytkownik zapoznał się z polityką cookies wskazanych podmiotów zewnętrznych.

V. JAK POSTĘPOWAĆ Z PLIKAMI COOKIES I INNYMI TECHNOLOGIAMI

 1. Użytkownik Serwisu może dokonywać wyborów dotyczących wykorzystania plików cookies przez Administratora i podmioty trzecie, przy czym zmiana ustawień plików cookies może wpłynąć na pogorszenie jakości korzystania z oferowanych usług lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności danego Serwisu.

 2. Użytkownik może zarządzać swoimi preferencjami i w każdej chwili wycofać zgodę na umieszczanie i przechowywanie (w urządzeniu, z którego korzysta) plików cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego działania Serwisu i korzystania z dostępnych funkcjonalności (w szczególności plików cookies reklamowych i analitycznych), poprzez zmianę ustawień za pomocą narzędzi dostępnych w Serwisie Administratora (w tym celu należy skorzystać z opcji „Ustawienia”), co nie ma wpływu na legalność procesu przetwarzania danych sprzed wycofania zgody. 

 3. Użytkownik może także w dowolnym momencie w swojej przeglądarce internetowej zmienić ustawienia plików cookies lub wyłączyć ich obsługę. Jeżeli użytkownik nie dokona zmiany domyślnych ustawień przeglądarki w zakresie dotyczącym plików zbierających dane, pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu końcowym i będą wykorzystywane zgodnie z zasadami określonymi przez dostawcę przeglądarki internetowej.

 4. Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach internetowych – w tym w szczególności instrukcje zablokowania odbierania plików cookies – można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:

  1. Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl 

  2. Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

  3. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

  4. Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/program-microsoft-edge-i-przegl%C4%85danie-danych-a-prywatno%C5%9B%C4%87-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd

  5. Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

  6. Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

 1. Użytkownicy, którzy po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi w Serwisie Administratora nie chcą, aby pliki cookies oraz inne technologie pozostały zachowane w przeglądarce internetowej urządzenia, powinni usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty w Serwisie.

 

» Zmień ustawienia cookies