Koszyk

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SALE do -50% NA WYBRANY ASORTYMENT 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SALE do -50% NA WYBRANY ASORTYMENT 

1. Organizator promocji.

1.1. Organizatorem akcji promocyjnej SALE do -50% NA WYBRANY ASORTYMENT  jest firma Novmatik sp. z o.o. z siedzibą ul. Wólczańska 128/134, 90-527 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, wysokość kapitału zakładowego 5 000,00 zł, NIP 7252076006; REGON 101775438 zwana dalej Novmatik

2. Prawne uregulowania promocji.

2.1. Podstawę prawną promocji stanowi Regulamin.

2.2. Udział w promocji jest dobrowolny.

3. Czas trwania, przedmiot i miejsce promocji.

3.1. Promocja prowadzona jest w dniach od 04.01.2021 do 31.01.2021 w sklepie internetowym apteczka24.pl:

3.3. Novmatik ma prawo skrócić lub odwołać okres trwania promocji bez podawania przyczyny, poprzez umieszczenie pisemnej informacji w sklepach. Zmiana lub odwołanie okresu trwania promocji nie ma skutku wobec praw nabytych - umów zawartych przed zmianą lub odwołaniem.

4. Zasady promocji.

4.1. Uczestnikiem akcji promocyjnej są osoby fizyczne zdolne do czynności prawnych polegających na dokonywaniu zakupów w sklepie internetowym.

4.2. Promocją SALE do -50% NA WYBRANY ASORTYMENT  jest objęty wybrany asortyment na stronie apteczka24.pl ujęty w specjalnej zakładce pod hasłem SALE (Wyprzedaż)

4.3. Warunkiem skorzystania z promocji jest zakup asortymentu objętego promocją.

4.4. Promocja nie łączy się z innymi rabatami lub promocjami.

4.5. Realizacja promocji w sklepie internetowym odbywa się w ten sposób, że wybrany asortyment na stronie apteczka24.pl jest obniżony nawet do 50%. Ceny promocyjne podane są przy wyświetlanym produkcie.

5. Sklep internetowy:

5.1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Novmatik o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

5.2. Klient ma możliwość zwrotu produktu zakupionego ze zniżką otrzymując kwotę, którą zapłacił za ten produkt w momencie dokonywania transakcji.

5.3. Zwracane, oryginalnie zapakowane produkty należy, wraz ze specyfikacją i wypełnionym drukiem wymiany/zwrotu wysłać przesyłką  na adres: Novmatik Sp. z o.o. ul. Wólczańska 128/134, 90-527 Łódź nie później niż w terminie 14 dni od dnia przesłania przez Klienta informacji o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

5.4. Zwrot płatności za zwracany produkt nastąpi w takiej formie w jakiej dokonano płatności (zwrot na konto), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

5.5. W przypadku gdy zakupiony produkt posiada wadę, klient ma prawo złożyć reklamację
w ciągu 2 lat od dnia dokonania zakupu.

5.6. Po wypełnieniu formularza reklamacyjnego, Klient ma możliwość złożenia reklamacji zakupionego produktu odsyłając go do sklepu internetowego na adres wskazany w pkt 5.3. niniejszego regulaminu promocji.

5.7. W przypadku uznanej reklamacji, w której Klient domagał się odstąpienia od umowy albo obniżenia ceny, zwrot  środków pieniężnych nastąpi w formie, w której dokonana została płatność za produkt.

5.8 Do postępowania reklamacyjnego stosuje się odpowiednie przepisy  Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2017.459 ).

6. Pozostałe.

6.1. Organizator zastrzega sobie prawo - z uzasadnionych przyczyn - do zmiany niniejszego regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to praw już nabytych uczestników promocji (klientów) poprzez umieszczenie pisemnej informacji w sklepie apteczka24.pl Zmiany regulaminu wchodzą w życie w dniu następnym po dniu ich ujawnienia w sposób podany w zdaniu poprzedzającym.

6.2. Regulamin obowiązuje w dniach od 04.01.2021 do 25.01.2021

6.3. W zakresie nieuregulowanym zastosowanie ma  Kodeks Cywilny (Dz.U.2017.459 ).

6.4. Niniejszy regulamin jest jedynym autentycznym dokumentem regulującym zasady promocji.

6.5. W razie sprzeczności postanowień niniejszego regulaminu z przepisami bezwzględnie obowiązującymi w miejsce tych postanowień regulaminu obowiązują postanowienia przepisów bezwzględnie obowiązujących. To samo dotyczy oceny niniejszego regulaminu z punktu widzenia treści art. 3851 i art. 3853 Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2017.459 ).